Інформація для авторів

Інновації молоді - машинобудуванню

Вимоги до подання

Загальний об’єм доповідей 2…4 повних сторінки формату А4. В кінці тексту доповіді – обов’язково навести список використаних джерел.

Текст доповідей набирається у текстовому редакторі не нижче «Word 2003» з дотриманням таких вимог:
- мова доповідей українська, або англійська, німецька, французька, російська (для іноземних студентів);
- шрифт «Times New Roman»;
- розмір шрифту – 14;
- поле: верхнє – 2,5 см; нижнє – 2,5 см; праве – 2,0 см; ліве – 2,0 см;
- інтервал між рядками одинарний.

Основні елементи доповіді розміщуються у наступній послідовності:
- номер УДК (відступи і інтервали: новий рядок – 0 см, інтервал після – 12 пт, вирівнювання тексту – по лівому краю);- прізвище та ініціали кожного автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання, місто, e-mail (відступи і інтервали: новий рядок – 0 см, інтервал після – 12 пт, вирівнювання тексту – по лівому краю). Якщо автором доповіді є студент, то обов’язково вказується прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника. ПІБ доповідача (доповідачів) – напівжирним, ПІБ наукового (их) керівника(ів) – курсивом. В випадку коли місце роботи або навчання співавторів не співпадають, то після ініціалів верхнім індексом проставляють цифри (починаючи з 1), а нижче наводять місця роботи (навчання), відповідність яких також визначають цифрою верхнього індексу, поставленою перед адресою; кожну адресу починають з нового рядка (див. приклад).- назва (відступи і інтервали: новий рядок – 0 см, інтервал після – 12 пт, вирівнювання тексту – по центру, літери – великі, напівжирні);
- основний текст (відступи і інтервали: новий рядок – 1,25 см; вирівнювання тексту – по ширині);

Формули набираються у редакторі формул, вбудованому в «Word», всі дужки «(), [], {}» набираються з використанням «шаблонів дужок» на панелі інструментів редактора формул. Кожна нова формула починається з нового рядка та розміщується по центру сторінки без масштабування. Формули, на які є посилання в тексті, повинні мати відповідну нумерацію.

Таблиці розміщуються по центру сторінки. Слово «Таблиця», її номер та назва розміщуються над таблицею по центру сторінки, відступи і інтервали: новий рядок – 0 см. Перед назвою таблиці та після таблиці пропускається один рядок.

Рисунки розміщуються «В тексті» без обтікання з вирівнюванням по центру та обов’язково повинні мати назву; відступи і інтервали: новий рядок – 0 см. Вирівнювання тексту назви – по центру, відступи і інтервали: новий рядок – 0 см. Перед рисунком, після рисунка та після його назви пропускається один рядок:

РИСУНОК В ФОРМАТІ .JPEG, .PNG
Рис. 1. Схема розміщення елементів касети:

1 – розмотувач плівки; 2 – сталеві ролики; 3 – привідний валик; 4 – опорні стояки.

Не варто оформлювати посилання на рисунки як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у назві. У тому місці, де викладається тема, пов'язана з рисунком, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис. 1)» або зворот типу: «...як це видно з рис. 1» або «...як це показано на рис. 1».

В кінці основного тексту через один порожній рядок наводиться список використаних джерел (весь список і заголовок шрифтом розміром 12; відступи і інтервали: новий рядок – 0 см). Заголовок списку вирівнюють по центру; нумерований список джерел – по ширині.

Список використаних джерел оформлюється згідно вимог ВАК України. Кількість використаних джерел 1…6. При оформленні списку можна скористатися http://vak.in.ua/do.php.

Посилання на джерело в тексті здійснюють за допомогою квадратних дужок [ ], наприклад: [1] або [2, с.10-22].

При форматуванні тексту та списку використаних джерел небажано використання інструментів «Списки», які значно ускладнюють форматування збірки матеріалів доповідей.

Завантажити приклад тезисів.Механіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.